Social icons

Sri Lanka 2016 | Travelling with a kidWe were really looking forward to going to Sri Lanka. It was our first exotic trip with our 18-month-old son, Tobias. Many people discouraged us from going and so we had certain doubts if it was a good idea to fly this far with a toddler. How it all went and what’s it like to travel with a small kid?
Certainly easier than we had imagined. We had to do many things differently. In the past, we just packed our backpacks, bought our tickets and solved everything on the spot. This time we had planned our trip in advance and booked most of our accommodation from home. We paid attention to tidiness and reviews and whether there was even hot water

{Na Sri Lanku jsme se hodně těšíli. Byla to první cesta do exotiky spolu s  naším 18ti měsíčním synem Tobiasem. Hodně lidí nás od této cesty odrazovalo a tak jsme trochu pochybnosti měli, jestli je to dobrý nápad letět takhle daleko s batoletem. Jak to celé probíhalo a jaké to je cestovat s malým dítětem? Určitě jednodušší, než jsme si mysleli. Hodně věcí jsme museli udělat jinak. Dřív jsme sbalili krosny, koupili letenky a vše řešili až na místě. Tentokrát jsme si trasu naplánovali dopředu a většinu ubytování zarezervovali už z domova. Víc jsme dbali na čistotu a recenze a také aby nám tekla i teplá voda.}

UNAWATUNA & GALLE

After landing, our first stop was Unawatuna in the south of the country where we spent an entire week. We wanted Tobi to get used to the weather change and the jetlag before setting off inland. It was a good base for trips to the surrounding areas. We visited Hikkaduwa, Mirissa, Kogalla, Jungle beach and also Galle, an ancient town.

{První zastávkou po příletu byla Unawatuna na jihu země, kde jsme strávili celý týden. Chtěli jsme, aby si Tobík zvykl na změnu počasí a časový posun, dřív než se vydáme do vnitrozemí. Byla to dobrá základna na výlety po okolí. Navštívili jsme pláže Hikkaduwa, Mirissa, Kogalla, Jungle Beach a také starobylé městečko Galle.}MIRISSA

Mirissa beach is great for small children. The beach does not have such a steep slope as the one in Unawatuna and the currents aren’t so strong. Sometimes there came a bigger wave, but the sea was calm most of the time. From Mirissa you can go for a trip on open sea to watch whales and dolphins.

{Pláž v Mirisse je skvělá pro malé děti. Vstup do moře není tak příkrý jako třeba v Unawatuně a proudy nejsou tak silné. Občas sice přišla nějaká ta velká vlna, ale většinou bylo moře klidné. Z Mirissy se dá udělat výlet na otevřené moře a pozorovat velryby a delfíny.}DEVINUWARA & HUMMANAYA

From Unawatuna we set off to the mountain town of Ella. We had a lot of luggages with us, including a stroller, so we rented a car with a driver. Naturally, they did not have a baby seat, so I was really scared all the way. Those of you who know the roads in Sri Lanka will understand. However, the driver was great and stopped at many interesting places on our way.

{Z Unawatuny jsme se vydali do horského městečka Ella. Měli jsme sebou spoustu zavazadel a kočárek a tak jsme si pronajali auto i s řidičem. Ten ovšem neměl dětskou autosedačku a tak jsem celou cestu docela trnula. Kdo zná silnice na Srí Lance pochopí :) Řidič byl ale super a cestou nám zastavil na plno zajímavých místech.}ELLA

Ella is a small mountain village, actually it’s just one main road with many restaurants, bars, shops. It is famous for the breathtaking nature surrounding it. With Tobi we “just” went for a hike to Little Adam’s Peak and visited a tea factory.

{Ella je málá horská vesnička, vlastně je to jedna hlavní silnice, kde je plno restaurací, barů, obchůdků. Slavná je pro dechberoucí přírodu, která ji obklopuje. My jsme si s Tobíkem dali “jen” výšlap na Little Adam’s peak ( malou Adamovu horu) a navštívili továrnu na výrobu čaje.}BANDARAWELA

During our two-day stay in Ella we found out we were not able to pay by card at our little hotel and the only ATM in the village was out of order. And the nearest one was 20km away. So we boarded a local bus and set off on dusty winding “roads” with rocks on one side and a precipice on the other. Our journey was even more adventurous than expected and we almost did not reach our destination. Luckily, all went well, the buses did not collide and we made it to Bandarawela. We stayed for about an hour and didn’t meet any tourists the entire time there.

{Během dvoudenního pobytu v Elle jsme zjistili, že nemůžeme v našem hotýlku zaplatit kartou a jediný bankomat ve vesnici je mimo provoz. A že nejbližší je vzdálený asi 20km. Nasedli jsme na místní bus a po prašných klikatých “silnicích”, kde na jedné straně byly skály a na druhé sráz jsme se vydali na cestu. Ta byla dobrodružnější, než jsme čekali, málem jsme nedojeli. Naštěstí vše dobře dopadlo, autobusy se nesrazili a my dorazili do města Bandarawela. Zůstali jsme tam asi hodinu a za celou dobu nepotkali žádné turisty.}FROM ELLA TO KANDY BY TRAIN

From Ella we travelled by train to Kandy. This was one of the best experiences in Sri Lanka. Only 3rd class seats were available, but in the end, it was great, because the train was full of tourists crowded in 1st and 2nd class and we had the whole car for ourselves. On the way, I was sitting in an open door and watching the beautiful nature.

{Z Elly jsme jeli vlakem do Kandy. Byl to jeden z nejlepších zážitků na Srí Lance. Zbyla na nás jen třetí třída. Ale nakonec to bylo super, protože touhle trasou jeli hlavně turisti a ti se tlačili v první a druhé třídě a my měli vagón skoro pro sebe. Celou cestu jsem seděla v otevřených dveřích vlaku a pozorovala překrásnou přírodu.}KANDY

After a 7-hour journey we arrived in Kandy. We had a little rest and went to the Temple of the Sacred Tooth Relic, a Buddhist temple. The next day, we also visited a botanical garden where I couldn’t miss a true Sri Lankan wedding.

{Do Kandy jsme dorazili po 7h jízdy vlakem. Trochu si odpocinuli a pak se vydali k Chrámu Buddhova zubu. Druhý den jsme navštívili také botanickou zahradu, kde jsem si nemohla nechat ujít pravou Srí Lanskou svatbu.}PINNAWALA ELEPHANT ORPHANAGE

Mainly for Tobi, we took a tuk-tuk to the elephant orphanage in Pinnawale. The greatest memory will be seeing the elephants walking through the village to the river to have a bath.

{Hlavně kvůli Tobíkovi jsme se vydali tuktukem do sloního sirotčince v Pinnawale. Největším zážitkem bylo, když sloni procházeli vesnicí k řece, aby se vykoupali.}DAMBULLA

From Kandy we travelled by a local bus to the small town of Dambulla. In Dambulla, there is actually nothing to be seen, except for the amazing cave temples. They are the largest and the most preserved cave temples and they are set on a 150m high rocky hill.

{Z Kandy jsme se místním busem přesunuli do malého města Dambulla. V Dambulle není v podstatě nic k vidění, až na úchvatné jeskynní chrámy. Jsou to největší a nejzachovalejší skalní chrámy a nachází se na 150m vysokém skalnatém kopci.}SIGIRIYA

From Dambulla it is just a stone’s throw to Sigiriya. Sigiriya means Lion Rock and it is a 200m tall rock on the top of which there is a large archeological site. The climb up the hill is quite demanding. At the bottom, we got many offers to carry Tobi up for us for $25, but since Tobi loves stairs, he climbed most of them on his own and got many admiring looks and had to take pictures with everyone. :)

{Z Dambully je to jen kousek autobusem do Sigiriye. Sigiriya znamená v překladu Lví skála a je to 200m vysoká skála na jejímž vrcholu se nalézá rozsáhlé archeologické naleziště. Výšlap je to docela náročný. Dole se nám nabízelo pár místních, že nám Tobíka vynesou na horu za 25$, ale protože Tobík miluje schody, tak velkou část vyšlápl sám a sklízel plno obdivných pohledů a musel se s každým vyfotit :)}TRINCOMALEE

Our last stop, and well deserved relax, was supposed to be Uppuveli beach in Trincomalee. Unfortunately, upon arrival, we discovered that it was not the season. The sea was rough and brought tons of trash to the beach. It was a terrible sight and so we decided to go back south the next day. However, before leaving we could not miss to see the beautiful Koneswaram temple.

{Poslední zastávkou a zaslouženým relaxem měla být pláž Uppuveli v Trincomalee. Bohužel jsme po příjezdu zjistili, že v této oblasti Srí Lanky není právě sezóna. Moře bylo rozbouřené a vyvrhalo na pláž neskutečné množství odpadků. Byl to hrozný pohled a tak jsme se rozhodli, že se druhý den nočním vlakem vrátíme zpátky na jih. Před odjezdem jsme si ale nemohli nechat ujít návštěvu překrásného chrámu Koneswaram.}WIJAYA BEACH

Wijaya is our little secret tip. In the south, close to Unawatuna lies this enchanting lagoon with crystal clear water. It is surrounded by a reef breaking the waves. And surfing is possible behind the reef.

{Wijaya je náš malý tajný tip. Na jihu, kousek od Unawatuny se nachází tahle kouzelná laguna s průzračnou vodou. Je obklopena útesy o které se lámou vlny. Za nimi se pak dá dobře surfovat.}
NEGOMBO

Before flying back home nobody probably misses Negombo, a town close to the international airport. In Negombo I recommend to visit the fish market. It is truly fascinating!

{Před odletem zpátky domů se asi nikdo nevyhne městu Negombo, které je nejblíž k mezinárodnímu letišti. V Negombu můžu doporučit zajít se podívat na rybí trh. Je to opravdu zážitek!}We really enjoyed our travels. And Tobi did too. He loves the beach, waves, sea. He drove a tuk-tuk, saw elephants and monkeys. A little baby went to Sri Lanka and back came a very clever small boy who had learnt a lot. Travelling with a kid is different. Everything takes longer, you get to view the world through a child’s eyes and everything seems more intense.

{My jsme si cestu opravdu užili. A Tobík taky. Miluje pláž, vlny, moře. Řídil tuktuk, viděl slony a opice. Na Srí Lanku jelo miminko a vrátil se šikovný malý kluk, který se toho hodně naučil. Cestování s dítětem je jiné. Všechno déle trvá, člověk se najednou dívá na svět dětskýma očima a všechno prožívá intenzivněji.}


Would you like to know more about our journey? Let me know in the comments!

{Zajímá Vás něco víc z naší cesty? Napište mě do komentářů!}

Equipment: Fujifilm X-T10, Fujinon 23mm 1,4 + 56mm 1,2
© Dara Rakovcik 2015. Všechny fotografie jsou chráněné autorským zákonem. All rights reserved. Powered by Blogger.